จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

จรรยาเภสัช

จรรยาเภสัช

จรรยาเภสัช เป็นหลักคุณธรรมประจำใจที่เภสัชกรทุกคนควรถือปฏิบัติ เพราะว่าเภสัชกรนั้นนอกจากจะต้อง ศึกษาในหลัก เภสัช ๔ แล้ว ยังจะต้องมีจรรยาอันดีงาม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควร เพื่อนำความเจริญมาสู่ตนเองและ วิชาชีพ ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวมด้วย มีดังนี้
๑. ต้องหมั่นเอาใจใส่ศึกษาวิชาแพทย์เพิ่มเติม ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยอยู่เสมอไม่เกียจคร้าน
๒. ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน ด้วยความสะอาดปราณี ไม่ประมาทมักง่าย
๓. มีความซี่อสัตย์ มีเมตตาจิตแก่ชีวิตผู้ใช้ยา ไม่โลภเห็นแก่ลาภ โดยหวังกำไรให้มากเกินควร
๔. ต้องละอายต่อบาป ไม่กล่าวเท็จโอ้อวดให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ในความรู้ความสามารถอันเหลวไหลของตน
๕. ต้องปรึกษาผู้ชำนาญหรือผู้รู้ เมื่อเกิดความสงสัยในตัวยาชนิดใด หรือการปรุงยา โดยไม่ปิดบังความเขลาของตน


ความสำคัญของจรรยาเภสัชนี้ เพื่อให้เภสัชกรระลึกอยู่เสมอว่าการปรุงยา หรือผสมยา หรือการประดิษฐ์วัตถุใดใดขึ้นเป็นยาสำหรับมนุษย์ ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์ จะต้องมีความสะอาด ประณีต รอบคอบ ควรนึกถึงอยู่เสมอว่า เป็นสิ่งที่บำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่อชีวิตมนุษย์ มิใช่เป็นยาทำลายชีวิตมนุษย์ ฉะนั้นเภสัชกรจึงต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ ยึดหลักจรรยาเภสัชเปรียบเหมือนศีล 5 เป็นข้อยึดเหนี่ยวหรือเป็นกฎข้อบังคับเตือนใจ เตือนสติ ให้ผู้เป็นเภสัชกร ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกที่ควร เป็นทางนำไปสู่คุณงามความดี และนำความเจริญก้าวหน้าแห่งวิชาชีพสืบต่อไปชั่วกาลนาน

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธาตุไฟ ( เตโชธาตุ) - ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย บางใหญ่

ธาตุไฟ(เตโชธาตุ) มี 4 ประการ ได้แก่
1.สันตัปปัคคี-ไฟสำหรับอุ่นกาย
2.ปริทัยหัคคี-ไฟสำหรับทำให้ร้อนระส่ำระสาย
3.ชิรนัคคี-ไฟสำหรับเผาให้แก่คร่ำคร่า
4. ปริณามัคคี-ไฟสำหรับย่อยอาหาร

เนื่องจากธาตุลม 6 และธาตุไฟ 4 เป็นธาตุที่จับต้องไม่ได้
จึงเหลือธาตุที่จับต้องได้ คือ ธาตุดิน 20 และธาตุน้ำ 12
เมื่อเกิดมาร่างกายครบถ้วนดี จึงเรียกว่าครบ32 เป็นการรวมกันของธาตุดินและธาตุน้ำ

ธาตุลม ( วาโย) - ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย บางใหญ่

ธาตุลม ( วาโยธาตุ) มี 6 ประการ ดังนี้

1. อุทธังคมาวาตา-ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน
2. อโธคมาวาตา-ลมที่พัดลงเบื้องล่าง
3. กุจฉิสยาวาตา-ลมพัดในท้องนอกลำไส้
4. โกฏฐาสยาวาตา-ลมพัดในลำไส้ในกระเพาะ
5.อังคมังคานุสารีวาตา-ลมที่พัดทั่วร่างกาย
6.อัสสาสะ ปัสสาสะวาตา-ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก

ธาตุน้ำ ( อาโป) มีอะไร บ้าง - ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย บางใหญ่

ธาตุน้ำ ( อาโปธาตุ) มี 12 ประการ มีดังนี้

1. ปิตตัง-น้ำดี
2. เสมหัง-เสลด
3. บุพโพ-น้ำหนอง
4. โลหิตัง-เลือด
5. เสโท-เหงื่อ
6. เมโท-มันข้น
7. วสา-มันเหลว
8. อัสสุ-น้ำตา
9. เขโฬ-น้ำลาย
10 สิงคาณิกา-น้ำมูก
11.ลสิกา-น้ำไขข้อ
12.มุตตัง-น้ำปัสสาวะ

ธาตุดิน 20 ประการ มีอะไรบ้าง - ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย บางใหญ่

ตามตำราการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า มนุษย์เราประกอบด้วยธาตุทั้ง4 คือ
ธาตุดิน(ปถวีธาตุ) มี 20 ประการ ได้แก่
1. เกศา - ผม
2. โลมา - ขน
3. นขา -เล็บ
4. ทันตา - ฟัน
5. ตโจ - หนัง
6. มังสะ- เนื้อ
7. นหารู - เอ็น
8. อัฏฐิ - กระดูก
9. อัฏฐิมิญชัง - เยื่อในกระดูก
10. วักกัง - ม้าม
11. หทยัง - หัวใจ
12. ยกนัง - ตับ
13. กิโลมกัง - ผังผืด
14. ปิหกัง - ไต
15. ปัปผาสัง - ปอด
16. อันตัง - ลำไส้เล็ก
17. อันตคุณนัง - ลำไส้ใหญ่
18. อุทริยัง - อาหารใหม่
19. กรีสัง - อาหารเก่า
20. มัตถเกมัตถลุงคัง-สมอง

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ไปเที่ยวสวนสมุนไพรกันค่ะ

ขณะนี้ ทาง ชมรม อนุรักษ์สมุนไพรไทย จะจัดกิจกรรมไปเที่ยวชมสวนสมุนไพร จันทบุรี -ระยองกัน
ออกเดินทาง เสาร์ที่ 28 เมษายน กลับ 29 เมษายน 2555

ค่าใช้จ่าย 1500 บาท รวม ค่าที่พัก อาหาร 4 มื้อ

สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0819355698 ค่ะ